Eğitim Yöneticileri İçin ISTE Standartları

0 968

ISTE öğrenci standartları ile başladığımız yazı dizimizin 2. bölümünde de eğitmen standartlarını incelemiştik. Bu bölümde başlıktan da anlaşılacağı üzere ISTE’nin eğitim yöneticileri standartlarına bir bakış atacağız. 

Başlamadan önce; eğitim teknolojilerinin son üç yıldır robotik, steam ve maker hareketleriyle birlikte daha az önemsenen bir alan olduğunu görüyoruz. Eğitim teknolojileri ile ilgili yapılan etkinliklerin, paylaşımların ve konuşmaların azalması, okulların eğitim teknolojilerine ayırdığı kadroyu ve bütçeyi azaltması da bunların en büyük göstergesi oldu.

Covid-19 nedeniyle (maalesef bu nedenle) çoğu okul tarafından unutulan eğitim teknolojileri, tekrar gündeme geldi ve çoğu okulumuz şu anda uzaktan eğitim konusunda çuvallamış görünüyor. Bu konuya hiç değinmeyeceğim ancak gelmek istediğim nokta; okul müdürlerinin, müdür yardımcılarının ve tüm eğitim yöneticilerinin eğitim teknolojileri entegrasyonu ve inovasyon kültürü oluşturma konusunda faydalanacağı en güzel kaynaklardan birinin ISTE Standartları olduğunu düşünüyorum. Yazılarımı düzenli olarak korona virüsten önce paylaşıyordum ve sıra düzeninde eğitim yöneticilerini yakından ilgilendiren bu başlık umarım daha faydalı olur.

Eğitim yöneticileri standartları, ISTE öğrenci ve eğitmen standartlarının uygulanmasına destek olmak ve dijital çağın öğrenme gereksinimlerini desteklemek için bir çerçeve sunar. Öğrencilerin bu gereksinimlerini desteklemek öğretmen ile mümkün olur. Öğretmen ise eğitim yöneticileri tarafından desteklenir. Dolayısıyla teknolojiyi ve 21. Yy gereksinimlerini anlayan, dijital dünyanın ve yarının ihtiyaçlarını tahmin edebilen eğitim liderleri, bunları kurumlarına da yansıtır. Eğitim teknologlarını ve öğretmenlerini teknoloji entegrasyonu konusunda destekler.

Bir eğitim yöneticisinin bu süreçlerde destek olması tüm okul kültürüne, dolayısıyla tüm paydaşlara yansır. Bu yansıma da lider öğretmenlerin işlerini kolaylaştırır ve sonucunda da öğrencilere yansır.  Bir okul eğitim teknolojilerinde başarıya ulaşmayı hedefliyorsa, bu yola yöneticilerin de dahil olması ve süreci kolaylaştırması gerekir.

ISTE Eğitim Yöneticileri için 5 standart belirlemiştir:

  • Eşitlik ve Vatandaşlık Savunucusu
  • Vizyoner Planlayıcı
  • Güçlendirici Lider 
  • Sistem Tasarımcısı
  • Öğrenen

Eşitlik ve Vatandaşlık Savunucusu:

Eğitim kurumlarındaki eşitlik sadece kurumlar arası fırsat eşitliği eğil aynı zamanda kurum içerisinde bulunan tüm paydaşların da eşit haklara sahip olması demektir. Bir eğitim kurumunda eşitlik oluşturmak için gerekli olan unsurlar ISTE standartları ışığında teknoloji ile geliştirilebilir.

Bu alanda bulunan standartlar okulda tüm öğrencilerin eşit kaynaklara sahip olması ve öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanımına teşvik edilmesini sağlamaya yöneliktir.

Eğitim Yöneticileri:

1A: Tüm öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için, teknolojiyi aktif olarak kullanan, yetenekli öğretmenlere sahip olmalarını sağlayın.

1B: Tüm öğrencilerin özgün ve ilgi çekici öğrenme fırsatlarına dahil olabilmeleri için gerekli teknolojik donanım ve internet bağlantısına erişebilmelerini sağlayın.

1C: Dijital vatandaşlığı modellemek ve okuldaki paydaşlara yansıtmak için çevrimiçi kaynakları eleştirel olarak değerlendirin ve çevrimiçi paylaşımlarda söylemlerinizi olumlu olarak dile getirin.

1D: Teknolojinin güvenli, etik ve yasal kullanımı içeren ve tüm okula işlenecek çevrimiçi örnek davranışlar sergileyin.

Örnek: Okul müdürü öğretmen alım süreçlerinde branşa bakmaksızın etkin eğitim teknolojileri (1A) kullanımını bir kriter olarak belirler. BYOD projesi kapsamında öğrencilerin kullanabilecekleri cihazları belirlerken bir çok faktörü göz önünde (1B) bulundurur. Eğitim teknolojileri departmanından cihazların kullanımında uygulanabilecek derslere teknoloji entegrasyonu için kurumun yapısının uygunluğuna göre düzenli eğitim (1B)  planlamaları için olanak yaratır. 

Vizyoner Planlayıcı:

Eğitim teknolojileri entegrasyon süreçlerinin en önemli basamaklarından birisi iyi bir planlamadır. Eğer bu planlama doğru örneklere bakılıp, doğru kişileri ve araçları plana dahil edilerek yapılırsa süreçte o kadar iyi işler. 

İyi bir lider öğrenmeyi teknoloji ile dönüştürmek için bir vizyon, stratejik plan ve sürekli değerlendirme döngüsü oluşturma konusunda diğer paydaşları da teşvik eder. 

Eğitim Yöneticileri:

2A:  Öğrenci başarısını geliştirmek için teknoloji kullanımını eğitim bilimlerine uygun şekilde tasarlanmış bir vizyon geliştirin. Tüm eğitim paydaşları tarafından geliştirilmesi ve onaylanması için onları teşvik edin.

2B: Öğrenmeyi geliştirmek için teknolojinin nasıl kullanılacağını ifade eden stratejik bir plan oluşturarak ortak vizyonu geliştirin.

2C: Stratejik plandaki ilerlemeyi takip etmek, düzeltmeler yapmak, etkiyi ölçmek ve etkili yaklaşımları ölçeklendirmek için teknolojiyi kullanarak öğrenmeyi dönüştürün.

2D: Plana girdi toplamak için tüm paydaşlarla etkili iletişim kurun, başarıları kutlayın ve sürekli geliştirme döngüsüne dahil olmaları için teşvik edin.

2E: Teknoloji ile öğrenme süreçlerini öğrenmek isteyen tüm eğitim liderleriyle öğrendiklerinizi, en iyi uygulamaları, zorlukları ve etkileri paylaşın.

Örnek: Okul müdürü teknoloji entegrasyon süreçlerini yönetecek bir komite oluşturur. Komite ile birlikte vizyon ve stratejik plan, diğer tüm paydaşların da fikirleri alınarak belirlenir ve onaylarına sunulur (2A,2B,2C). Komitenin düzenli planlarında süreç sürekli gelişim göstermek üzere takip edilir, geri bildirimler verilir ve süreçler eğitim teknolojileri ile ilgili platformlarda paylaşılır(2D,2E).

Güçlendirici Lider:

Eğitim kurumlarında teknolojinin entegrasyonu için bu alana özel departmanlar ya da öğretmenlere verilmiş yetkiler bulunur. Okul yöneticileri bu pozisyonda olan bireyleri güçlendirmeli ve onların da lider olması için desteklemelidir. Yalnız bu pozisyonda bulunan bireyler değil, teknolojiyi dersine entegre etmekten zevk alan, kişisel gelişimine önem veren öğretmenleri de aynı şekilde desteklemeli ve takdir etmeli ve okul kültürünün oluşabilmesi için diğer paydaşları da teşvik etmelidir.

Okul müdürleri ve eğitim yöneticileri, kurumlarında bulunan öğrencilerin ve öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak inovatif yollarla öğrenme ve öğretmeleri için bir kültür yaratırlar. 

Eğitim Yöneticileri:

3A: Eğitimcilerin profesyonel oldukları alanda çalışmaları, öğretmen liderliği inşa etmeleri ve kişiselleştirilmiş profesyonel öğrenmelerin peşinden gitmeleri için onları güçlendirin.

3B: ISTE Öğrenci ve eğitimci standartlarını, pratikte uygulamaya dökebilmeleri için eğitimcilere güven ve yetki alanları tanıyın. 

3C: Dijital araçlarlarla zaman ve mekan keşiflerine ve deneyimlere izin veren bir inovasyon kültürü ve işbirliği ortamı oluşturmak için ilham verin.

3D: Öğrencilerin kültürel, soysal, duygusal ve farklı bireysel öğrenmelerini keşfetmek ve ilerletmek için, eğitimcilerin teknoloji kullanımını destekleyin.

3E:  Öğrencilerin gerçek zamanlı ilerlemesine ilişkin eyleme geçirilebilir bir görünüm sağlayan ve kişiselleştirilmiş öğrenme değerlendirmeleri geliştirin.

Örnek:

Bir okul müdürü, eğitimcilerin kendi alanlarında yapacakları çalışmalar ve ISTE standartlarının entegrasyon süreçlerinde düzenli olarak kendilerini geliştirebilecekleri zamanlar ve paylaşım etkinlikleri organize eder ve amaçları paylaşır (3A,3B). Eğitim Teknolojilerini bir performans değerlendirme kriteri haline getirir ve öğretmenleri her yıl yeni deneyimlerle kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve öğrencilere yansıtmak üzere destekler (3C,3D).

Sistem Tasarımcısı:

Günümüzde tüm okullar kendilerine ait bir kültür oluşturmakta, vizyon ve misyonlarını da bu çerçevelerde belirlemektedir. Tüm okulların ortak noktasına bakıldığında “Teknolojiyi etkin kullanan, teknolojiden faydalanan, teknoloji ile kolaylaştırıcı çözümler üreten..” gibi benzer ifadeleri görmekteyiz.

Öğrenciler üzerinde bu etkileri yaratma ve becerileri kazandırma yolunda, okul müdürü ve idari kadronun rolü çok önemlidir. Teknolojiyi iyi kullanan ve destekleyen bir yönetici kuruma yayılmasında da daha etkili olur. Çünkü okullardaki eğitim teknologları ile aynı dili konuşabilir, onları destekleyebilir ve savunabilir. Eğer kurumda eğitim teknoloğu veya eğitim teknolojileri birimi yoksa, kurulması için çabalayabilir.

Bu bağlamda liderler; öğrenmeyi desteklemek için teknoloji kullanımını uygulamak, sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek için ekipler ve sistemler oluştururlar.

Eğitim Yöneticileri:

4A: Stratejik planın uygulanması için gereken sağlam altyapı ve sistemleri işbirliği içinde kurmaya yönlendirin.

4B: Öğrenim için teknolojinin etkin kullanımını destekleyen kaynakların gelecekteki talebi karşılamak için ölçeklenebilir ve yeterli olmasını sağlayın.

4C: Öğrencilerin ve personelin gizlilik ve veri yönetimi politikalarına uymalarını sağlayarak, gizlilik ve güvenliği koruma altına alın.

4D: Öğrenme önceliklerine ulaşan, stratejik planı destekleyen ve operasyonları geliştiren ortaklıklar kurun.

Örnek: Eğitim teknolojileri entegrasyonu ile öğrenci öğrenmelerine katkı sağlamak ve kolaylaştırmak isteyen bir okul müdürü, kampüsünde bu işi yapabilecek potansiyel kişileri belirler ve okulun katılımına açık bir komite oluşturur ve başvurular alır (4A, 4B).  Alt yapı gereksinimlerinin ve dijital güvenliğin sağlanması için yeterli donanıma sahip personel varsa onunla birlikte, yoksa bu konu ile ilgili çalışmalar yapan bir firma ile işbirliği yapar (4C, 4D).

Bağlı Öğrenen:

Yaşam boyu öğrenme ISTE Standartlarında sık sık karşılaştığımız bir alan. Bu alan sadece öğrenciler ve eğitmenler için değil aynı zamanda yöneticiler için de geçerli. 

21.Yy’da okul yöneticisi  kendini yenileyen, güncel teknolojileri takip eden, iyi örnekleri araştıran ve paylaşan bir lider olmalıdır. Bu sayede okulunu, öğretmenleri ve öğrencileri daha ileri götürebilir. Eğitim teknolojilerini takip etmek için farklı yollar bulunur. Çeşitli yerel ya da global konferanslara katılmak, çevrimiçi kaynakları incelemek, sosyal medyada eğitim teknolojilerini iyi uygulayan kişileri takip etmek ve etkileşimde bulunmak bunlardan bir kaçı olabilir.

Bir önceki paragrafta sayılan kişisel gelişim ve ilginin oluşması ve bireyde kalıcı olması da en az teknoloji entegrasyonu kadar önemlidir. Bir eğitim yöneticisi olarak uzman olmadığı konular hakkında yorumlarda bulunmak, tweetleri alıntılayarak “doğrudur” , “kesinlikle katılıyorum” gibi yorumlarda bulunmaktan kaçınmak, eğitim yöneticisinin yararına olacaktır. 

Liderler farklı kaynaklar sayesinde kendileri ve diğerleri için sürekli profesyonel öğrenmeyi modeller ve teşvik eder. Eğitim liderleri:

5A: Yeni pedagojik yaklaşımları, eğitim bilimlerindeki gelişmeleri ve gelişmekte olan eğitim teknolojilerini takip etmek, bu konularda güncel kalmak için hedefler belirleyin.

5B: Meslekdaşlarınızla işbirlikleri yapmak, onlardan öğrenmek ve öğretmek üzere çevrimiçi profesyonel öğrenme ağlarına düzenli olarak katılın.

5C: Profesyonel ve kişisel büyümeyi destekleyen yansıtıcı uygulamalara düzenli olarak teknolojiyi kullanarak katılın.

5D: Değişime öncülük etmek, sistemleri ilerletmek ve yönlendirmek, öğrenmeyi geliştirmek için eğitim teknolojilerinin nasıl geliştirilebileceği konusunda sürekli iyileştirme mantığını oluşturmak için gerekli olan becerilerinizi belirleyin ve geliştirin.

Örnek: Bir eğitim yöneticisi eğitim-öğretim yılı planlamasını yaparken çevrimiçi veya yüz yüze katılacağı konferans/seminer ‘leri belirler (5A, 5D). Sosyal medyada eğitim teknolojileri ile ilgili konuşmalara katılır (5B). Yeri geldiğinde öğrendiklerini tüm paydaşlar ve eğitimcilerle paylaşır. 

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.