Google Form ile Sınıfların Çoklu Zeka Haritalarının Çıkarılması

0 771

Mersin, Erdemli’de gerçekleştirilen XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’de oturumlara göz atarken Eğitim Psikolojisi alanında pek çalışmanın olmaması açıkçası üzülmeme sebep oldu. “Ne yapılabilir”derken imdadıma, okumaktan ve araştırmaktan asla bıkmadığım Howard Gardner’ın “multiple intelligence” yani meşhur Çoklu Zeka Kuramı geldi. Şimdi işin içine biraz da Etusp’li olmanın ayrıcalıklarını da kullanarak, danışmanı olduğumuz sınıflarımızın *Çokulu Zeka* haritalarını Google Forms ile çıkarıp nasıl kullanabileceğimize bir bakalım.

Çoklu Zeka Kuramı Nedir?
Eğitimde yeni bir yaklaşım olarak görülen Çoklu Zeka Kuramı, bilişsel gelişim, gelişim psikolojisi ve nörolojiden faydalanılarak ortaya atılmış her bireyin tek bir zekasının olmadığını ve yedi zeka alanının olduğunu savunur.

1- Dil Zekâsı : Kelimelerle düşünme ve karmaşık anlamlan dil kullanarak ifade etme yetis ini içerir. Ya­zarlar, şairler, gazeteciler, konuşmacılar ve haber ya­yıncıları yüksek seviyede dil zekâsına sahiptirler.

2- Mantıksal-Matenıatiksel Zekâ : Karmaşık matematik işlemleri yapmayı, önermeleri incelemeyi, hesap yapmayı sayısal değerler vermeyi mümkün kılar. Bilim adamları, matematikçiler, muhasebeciler, mü­hendisler ve bilgisayar programcıları güçlü mantıksal- matematiksel zekâ gösterirler.

3- Uzamsal Zekâ : Üç boyutlu bir nesnenin şekil ve görüntüsünü hayal etme, nesneyi görmeden zihinde canlandırma ve aynntıları görebilme yetisini kapsar. De­nizciler, pilotlar, heykeltraşlar, ressamlar, mimarlar uzamsal zekâsı güçlü bireylere örnek olarak düşünülebilir. Bu zekâ gücü, iç ve dış betimlemeleri idrak etmeyi, şekilleri yeniden yaratmayı, dönüştürmeyi ve farklılaştırmayı, objeleri uzayda hareket ettirmeyi, grafik bilgileri oluşturmayı ve çözmeyi mümkün kılar.

4- Bedensel-Kinestetik Zekâ : Fiziksel be­ cerilerin gelişimini sağlar. Atletlerde, dansçılarda, cer­rahlarda ve el sanatlarıyla uğraşan insanlarda belirgindir. Bedensel zekâsı yüksek bireyler sportif hareketleri, dü­ zenli ve ritmik oyunları kolayca uygulayabilirler.

5- Müzikal-Ritmik Zekâ : Bu zekâ gücü, duy­ guların aktarımında müziği bir araç olarak kullanan in­ sanların sahip olduğu müzikal güce işaret eder. Bu bi­ reylerde vurgu, melodi, ritim ve tonlamaya karşı hassasiyet mevcuttur. Bestecilerde, müzisyenlerde, ens­trüman yapan insanlarda ve iyi dinleyicilerde baskındır.

6- Sosyal Zekâ : Bu zekâ kapsamında; diğer in­ sanlarla etkili iletişim kurma ve karşısındakini anlama, davranışlarını yorumlama yetenekleri bulunmaktadır. Başarılı öğretmenlerde, politikacılarda, oyuncularda, tu­rizmcilerde, psikologlarda belirgindir.

7- Öze Dönük Zekâ : Bu zekâ bireyin kendini duyma ve anlamasıyla ilgili bilişsel yeteneğini, hayatını planlama ve yönlendirme yetisini ifade eder. Bu zekâsı yüksek bireyler kendini tanıma, güvenme, disiplinli olma, hedeflerini belirleme ve kişisel problemlerini çözme becerisi gösterirler. Filozoflarda öze dönük zekâ çok gelişmiştir. [1]

Ayrıca Gardner’e göre, Zekanın evrensel boyut taşımadığını, zeka gelişiminde kültürlerinde etkisi olduğunu savunur ve her birey aynı düşünüş tarzına sahip olmadıkları için, bütün bireylere en etkili şekilde hizmet edilmek isteniyorsa eğitimde bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır [2]

Gardner, zekâların kendi sıraladıklarıyla sınırlı kal­maması gerektiğini vurgular. Fakat bu yedinin insan ka­pasitesini daha önceki bütünsel teorilerden daha iyi tanımladığını düşünür. Çoğu standart IQ testinin ölçtüğü sınırlı yeteneklerin aksine, Gardner’in teorisi insan ol­manın ne demek olduğuna dair geniş bir tasvir yapar. Ayrıca Gardner her zekânın alt zekâları olduğunu da vurgular. Örneğin müzikal zekâda çalmak, söylemek, dinlemek gibi alt gruplar bulunabilir. [3]

Kısaca Çoklu Zeka Kuramı hakkında bilgi sahibi olduktan sonra gelelim Google Forms ile neler yapabileceğimize. Burada yapacağımız adımları tıpkı bir senaryo yazarı gibi sistematik ve mantıksal düzen içinde planlamamız işimizi fazlasıyla kolaylaştıracaktır.

 1. http://goo.gl/SGvNMt adresinden MEB’in açık erişimde bulunan Çoklu Zeka Envanterini indiriyoruz.
 2. Google Drive’a girip, Yeni/Diğer/Google Formlar’a tıklayarak yeni formumuzu oluşturuyoruz.
  googleFormOlusturma
 3. Formumuza isim verdikten sonra soru başlığı kısmına “Sınıfınız” ve öğrencilerinizin sınıflarını seçmeleri için “listeden seç” kutucuğuna tıklayıp uygulayacağınız sınıf isimlerini girmeniz yeterli.
  googleFormSoruOlusturma
 4. Aşağıda bulunan mavi kutucuk içiresinde ki “öğe ekle” butonuna tıklayarak soru başlığı kısmına “İsminiz” ve öğrencilerimizin isimlerini yazmaları için, “metin” kutucuğunu tıklamanız yeterli.
  googleFormSoruOlusturmaYeni
 5. Şimdi ise, en karmaşık görünen kısıma geldik. “Öğe ekle” kutucuğuna tıklayarak yeni öğemizi ekleyelim ve soru başlığı kısmına envanterimizdeki ilk zeka alanı olan “ SÖZEL/DİLSEL ZEKA” yazdıktan sonra “soru türü” kısmından “Izgara” yı seçelim.
  googleFormSoruEkleme
 6. Daha önce http://goo.gl/SGvNMt uzantıdan indirdiğimiz ve incelediğinizi umduğum bu envanteri “çoklu likert” tipi anket olarak girmek, aslında Google Forms ile çok kolay. Hemen indirdiğimiz dosyayı açıyor ve “Sözel/Dilsel Zeka” sorularının olduğu kısımda ki bütün soruları kopyalayıp “1. Satır Etiketi” kısmına kopyalıyoruz.
  cokluZekaKuramıveGoogleForm
 7. Envanterimizde yer alan “0.1.2.3.4” puanları için, “1. Sütun Etiketi” kutucuğuna sırayla istenilen değerleri yazıyoruz. Daha sonra “Tamamlandı” yazan mavi kutucuğumuza tıklamadan önce “her satır için ayrı bir yanıt gerekir” kısmını onaylamayı unutmuyoruz.
  GoogleFormCokluSorular
 8. Bütün bu adımları yaptıktan sonra nihayet ölçeğimizin ilk kısmı hazır. Aynı adımları takip ederek diğer zeka alanlarınıda ekleyerek formumuzu tamamlıyoruz.
  cokluZekaKuramiileGoogleForm
 9. Formumuzu öğrencilerimiz cevapladıktan sonra, indirdiğimiz envanterde ki yönergeyi takip ederek cevaplarımızı basit bir kaç exell formülü ile toplayıp, tablolarımızı oluşturabiliriz.

Sınıfımızın “çoklu zeka haritasını” çıkardıktan sonra, bunları Fen Bilgisi Zümresi ile paylaşıp kullanılacak olan İstasyon Tekniğindeki etkinliklerin belirlenmesini kolaylaştırabilir, edebiyat zümresi hocalarımız derslerine girdiklerinde verecekleri örnekleri sınıfın çoklu zeka profiline göre seçebilir, 29 Ekim etkinliklerini yaparken, haritalar ve slaytlar kullanabilir, Kurtuluş Savaşı’nı öğrencilerinden canlandırmalarını isteyebilir, o dönemi anlatan kitap, roman veya gazete okumalarını isteyebilir veya bir şiir yazmalarını isteyerek öğrencilerinin sunumdan ziyade öğrenirken heyecan duymalarını sağlayarak öğrenmenin tek bir şeklide olmayacağını onlara kavratabilir ve “Öğrenci Seçki Dosyası” oluştururken, öğrencilerinizin çoklu zeka profiline göre ödevler verip yaratıcılıklarını zorlayabilirsiniz.

Sağlıcakla Kalın.

Kaynakça
1-
Korkmaz H, (2001)  “The Effect  Of An Active Learning Approach Based On Multiple Intelligence Theory On Student’s Achievement And Attitudes”  http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/5237/1402
2- ”The Theory of Multiple Intelligences”.  http://www.indiana.edu/~intell/mitheory.shtml
3- Korkmaz H, (2001)  “The Effect  Of An Active Learning Approach Based On Multiple Intelligence Theory On Student’s Achievement And Attitudes”  http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/5237/1402

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.